Автоматизация процесов учета страховых полисов — страница 5

  • Просмотров 2983
  • Скачиваний 38
  • Размер файла 442
    Кб

можеть бути відредаговані. Простий та доступний інтерфейс Система дозволяє формувати вибірки даних на основі фільтрації та сортування, вадлагоджувати вигляд таблиць. Оргацізовано швидкий пошук полісов по номеру та П.І.Б. Страхвальника 1.3 Висновки та пропозиції Aнaлiзyючи викoнaний oгляд двoх пpoгpaмних пpoдyктiв для зaдaчi «Автоматизація процесів обліку страхових полісів», мoжнa впeвнeнo ствepджyвaти, що система "Страхування та

Облік" мaє тiльки пepeвaги пepeд програмою “Страховий брокер”. Тoмy для poзpoблeння пpoeктy aвтoмaтизaцiї бiзнeс-пpoцeсiв бyла oбpaна сaме система "Страхування та Облік". 2. Розробка системи автоматизації процесу 2.1 Розробка специфікації бізнес-вимог до системи автоматизації В результаті автоматизації бізнес-процесу повинні бути досягнуті наступні результати, за допомогою зручного механізму забезпечити: пошук полісів в БД за номером

полісу; пошук полісів в БД за страхувальником; Ключовими користувачами системи є: Бухгалтер Адміністратор За дапомогою автоматизації виконуються наступні потреби користувачів програми. Для бухгалтерів: пошук та перегляд полісів, розміщення полісів, редагування, оновлення, видалення полісів ; перегляд журналу полісів; пошук, редагування інформації про страхувальника; довання, видалення та пошук страхових агентів; перегляд

оборотно-сальдової відомості взагалі, за страхувальником чи за вказаний період. Для адміністраторів: реєстрація бухгалтерів різних філій у програмі; додавання, видалення чи оновлення списку страховик продуктів(видів страхування); статистика роботи філій. На основі вищесказанного була побудована діагрма бізнес-варіантів використання (мал. 11). Мал. 11 2.2 Глосарій проекту Основні поняття. Терміни та категорії предметної області.

Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів. Страхувальник —

це юридична або фізична особа, яка укладає зі страховиком договір страхування, зобов’язана заплатити страховику страхову премію (плату за страхування) і має право вимагати страхову виплату в межах договору страхування. Страхові агенти— громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності (укладення договорів страхування, одержання страхових платежів,