Break Event Point

  • Просмотров 2914
  • Скачиваний 108
  • Размер файла 83
    Кб

Uniwersytet Łódzki referat temat: BREAK EVEN POINT wykonawca: ekonomia III r. Inwestycje i Nieruchomości Łódź, 1996 PODSTAWOWE DEFINICJE Jak wynika z badań nad przepływami pienężnymi (CASH FLOW) przychody z działalności podstawowej, które stanowią różnicę pomiędzy przychodami i kosztami wpływają w zasadniczy sposób na płynność finansową, w konsekwencji zaś na wielkość zysku netto. Nie wiemy jednak czy relacja pomiędzy przychodami i kosztami jest opłacalna (efektywna) i bezpieczna dla dalszej działalności gospodarczej? Aby na tak postawione pytania odpowiedzieć, posłużmy się analizą progu rentowności. Wykorzystamy tu następujące definicje: Przychody ze sprzedaży i usług w danym przedziale czasu. Koszty zmiene to jest wartość kosztów

wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Są to naogół koszty materiałów i paliwa, energii, wynagrodzeń wraz z obciążeniami. Nadwyżka przychodów nad kosztami zmiennymi (NPKZ). Koszty stałe, ponoszone przez przemysł niezależnie od procesów produkcyjnych i usługowych. Próg rentowności - BEP. Margines bezpieczeństwa. Analiza progu rentowności wykorzystana zostanie do wyznaczenia takiej wartości sprzedaży i jej kosztów, przy których przedsiębiorstwa uzyskują zerowy dochód. To znaczy, że nie ma ani zysku ani straty. Próg rentowności w % pozwoli obliczyć tzw. margines bezpieczeństwa. Im wyższy jest poziom MB, tym korzystniejsza jest sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw. Jeżeli wartość sprzedaży i usług zbliża sie do wartości BEP,

oznaczać to będzie pogarszanie się sytacji ekonomicznej. Im wyższa będzie kwota nadwyżki sprzedaży nad kosztami zmiennymi, tym korzystniejsza będzie sytuacja finansowa, ponieważ zwiększa się zdolność do generowania zysku. Zmiana BEP może być spowodowana zwiększeniem sprzedaży lub cen jednostkowych, przy stałych lub niższych kosztach. ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI Z obliczonych progu rentowności i marginesu bezpieczeństwa wynika: Wartość realizowanej sprzedaży przynosi NPKZ, co pozwala w pełni pokryć koszty stałe ponoszone przez przedsiębiorstwa. Gdyby realizowana sprzedaż nie wystarczyła na pokrycie kosztów zmiennych, wtedy każda kolejna spredana jednostka towaru i usługi powodować może powiększenie już poniesionej straty. Im wyższa jest kwota

nadwyżki sprzedaży nad kosztami zmiennymi, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa badanych przedsiębiorstw. Im wyzszy jest procentowy udział NPKZ w wielkości sprzedaży, tym korzystniejsze itnieją możliwości rozwojowe, ponieważ zwiększaja się strumienie finansowe wpływające do kasy. Dodatnia wartość NPKZ, lecz ujemny dochód z działalności operacyjnej, wskazywać może na konieczność interwencji w dziedzinie kosztów własnych w krótkim okresie czasu i zmiany sposobu angażowania kosztów zmiennych w dłuższym okresie czasu. Wtedy należy podejmować decyzje dotyczące zwiększania cen i /lub sprzedaży, pod warunkiem, że zmiany te zostaną zaakceptowane przez rynek. Analizyjąc wielkość wskaźnika NPKZ należy zauważyć, iż badane przedsiębiorstwa

w pełni pokrywają ponoszone koszty zmienne. Podobne tendencje możemy zauważyć analizujac BEP. Pokazuje on jaka powinna być wartość sprzedaży, aby przy niezmienionych proporcjach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwo osiągneło zerowy dochód. BEP wyrażony w % pokazuje omawiane wielkości liczbowo w odmienny sposób. Informuje jaki poziom sprzedaży wystarczył by na osiągnięcie zerowego dochodu. Bezpośrednio z procentowo ujętym wskaźnikiem BEP związany jest margines bezpieczeństwa, który pokazuje, o ile przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć przychody (skalę działalności), aby osiągnąć zerowy dochód. KLASYCZNA MIKROEKONOMICZNA DEFINICJA PROGU RENTOWNOŚCI LMC – krzywa długookresowych kosztów końcowych, LAC – krzywa przeciętnych długookresowych