Darba algas noteicoрie faktori un darba algas dinamika Latvijв

  • Просмотров 1349
  • Скачиваний 38
  • Размер файла 26
    Кб

Augstskola S.I.A. “Turības mācību centrs” Pastāvīgais darbs mikroekoekonomikā Darba algas noteicošie faktori un darba algas dinamika Latvijā Darbu pārbaudīja doc. A.Rubanovskis 1997.gads. Pieprasījuma likuma darbība Latvijas tautsaimniecībā Ievads Brīvajātirgū tirgū katrs var vērot to, ka cenu līmeni nosaka preču un pakalpojumu pieprasījuma un piedāvājuma konkrētais samērs, lai gan cenu veidošanās procesu ir arī daudz dziļāki pamati. Runa ir par pircēju un pārdevēju emocionālās rīcības motivāciju tirgū, par to, kādas ir šīs rīcības sekas. Pieprasījums ir pircēju - patērētāju un pirkumu - emocionālā rīcība, kas vērsta uz preču iegādi atbilstoši viņu vēlmei, izvēlei, vajadzībai un maksātspējai noteiktā laika

periodā. Pieprasījuma līkne Saskaņā ar cenu teorijas jautājumiem ir izveidota pieprasījuma līkne, kas parāda konkrētas preces tirgus pieprasījuma apjomu atkarību no cenu līmeņa. Pieprasījuma līkne arī parāda to noteikto preces daudzumu, kuru pircēji ir gatavi un spējīgi iegādāties, pastāvot zināmam cenas periodam, noteiktā laika periodā. Q 0 C No šīs līknes izriet, ka cenai sākotnēji pieaugot, pieprasījums samazinās. Ne visur pieprasījums cenai piaugot samazinās vienādi, ir vienības, kurās cenai pieaugot pieprasījums tiek samazināts mazākā apjomā. Pieprasījuma līkne raksturo pircēju ekonomisko rīcību atkarībā no cenu līmeņa. Šajā līmenī cēlonis (motivācija) ir cena, sekas - pieprasītais preces vai pakalpojuma daudzums.

Pastāv arī apgriesta sakarība: cēlonis (motivācija) ir pieprasītais preces daudzums, bet sekas - cenu līmenis. Gan vienā, gan otrā gadījumā cēloni ar sekām savieno saimniekotāju subjektu ekonomiskā rīcība. Pieprasījuma līknes veidošanās cenu izmaiņas ietekmē Pieprasījuma līkne veidojas, augstai cenai nosakot mazu pieprasījumu (daudzumu), bet, cenai pazeminoties, pieprasījums aug; līkne tiecas pa labi uz leju. Ir ievērots arī tas, ka augsta cena ierobežo pieprasījumu, bet zema cena veicina preču pirkšanu.Šeit rodas divas problēmas, kas saistītas ar pircēju sociāli ekonomiskās izdzīvošanas nosacījumiem un viņu vajadzīgu apmēriem. Līkne raksturo arī tādu faktoru, ka dārgās preces iegādājas atbilstošais sabiedrības slānis, bet

zemākas cenas paplašina pieprasītāju loku. Šeit loģiski saistās cenu līmenis, pieprasījuma lielums, izdzīvošanas nosacījumi, maksātspēja un vajadzības. Ienākuma un aizstāšanas efekts Šāda ekonomiska rīcība vispirms ir saistīta ar ienākuma efektu. Katra cilvēka ienākums parasti ir noteikts, ierobežots lielums. Lai pircējs pēc iespējas pilnīgāk apmierinātu savas vajadzības, viņam ir nepieciešams rūpīgi,ko,pirkt, cik daudz pirkt, kādām precēm dot priekšroku, kuras preces ir visvairāk nepieciešamas. Ja kādai precei cena tiek pazemināta, tas dod iespēju dotā ienākuma robežās palielināt šis preces pirkumu. Turpretī, ja preces csna aug, tiek palielināta, tad pirkšanas iespējas samazinās. Līdz ar to šīs preces pieprasījuma

lielums samazinās. Taču tas ne vienmēr notiek tieši tā. Ja pircējam šī prece tiešām ir neaizvietojama, vajadzība pēc šīs preces tiešām ir neatliekama, dotā prece tiek pirkta par šo augstāko cenu iepriekšējā daudzumā; bet preču iegādi, kuras pircējam ir mazāk nepieciešamas, kuras pircēja vajadzību skalā ieņem mazāku vietu, viņš ir spiests samazināt. Šeit minams atbilstošs piemērs. Yā straujais maksas pieaugums par dzīvokļu īri, apkuri, karsto ūdeni, par transporta pakalpojumiem tika novērots 1992 gada novembrī. Līdz ar to 1993 gada janvārīdaudzas ģimenes bija spiestas būtiski sašaurināt dažādus savus līdzišinējos pirkumus. Pie tā paša var minēt vēl kādu piemēru. Latvijā 1992 gadā no septembra līdz decembrim sviesta