Методика опрацювання прикметника у початкових класах

  • Просмотров 3762
  • Скачиваний 9
  • Размер файла 209
    Кб

1 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичні основи вивчення прикметника у початкових класах 1.1 Сутність прикметника як частини мови (семантико-функціональний аспект 1.2 Система вивчення прикметника у початкових класах Розділ 2. Експериментальне дослідження особливостей вивчення прикметника на уроках рідної мови у початкових класах 2.1 Організація і зміст експериментального дослідження 2.2 Ефективність експериментального дослідження

Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Актуальність дослідження. Відповідно до концепції державної національної програми “Освіта” (Україна ХХІ століття) провідним завданням освіти є створення умов для “всебічного розвитку людини як цілісної особистості, її здібностей і обдарувань, збагачення на цій основі творчого та інтелектуального потенціалу народу, формування громадянина України, здатного до свідомого

суспільного вибору” [4, 95]. В умовах докорінних змін у сучасному суспільстві проблема цілеспрямованого формування особистості є однією з першорядних. Глобальні соціальні перетворення спонукають до переорієнтації цінностей і якісних характеристик сучасної людини. Нині суспільству потрібні такі якості особистості, як активність, рішучість та оригінальність мислення, конструктивність, нестандартність і творчий підхід до

розв’язання різних життєвих ситуацій. Цю проблему неможливо вирішити без виховання мовної культури учнів, розвитку їхнього мовлення. У концепції мовної освіти в школах України зазначається, що вивчення мови має ґрунтуватися на “діяльнісно-проблемному підході до організації навчального процесу” [38, 9], метою якого є “головним чином підвищення культури мовлення та грамотності школярів” [13, 11]. Мета вивчення української мови в

початковій школі полягає не тільки в здобутті школярами елементарної лінгвістичної освіти, а й формуванні вмінь та навичок вільно володіти мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності (слухання, читання, говоріння, письмо), правильно користуватися її стилями, формами, жанрами [19, 14]. Щоб допомогти учням оволодіти зв'язним мовленням, необхідно орієнтувати їх на засвоєння специфіки кожної з частин мови, оскільки саме їй належить