Методика опрацювання прикметника у початкових класах — страница 3

  • Просмотров 3681
  • Скачиваний 9
  • Размер файла 209
    Кб

учнів із властивостями прикметника як частини мови; відпрацьовувати відповідні вміння на основі вправ, підпорядкованих лінгвістичним та дидактичним вимогам. Досягнення мети дослідження й перевірка висунутої гіпотези передбачають розв’язання таких взаємопов'язаних теоретичних і практичних завдань: з'ясувати рівень розробки проблеми в сучасній лінгводидактиці; визначити лінгводидактичні основи використання прикметника

як засобу збагачення словникового запасу учнів; обґрунтувати психолого-педагогічні передумови формування в школярів умінь вживати прикметники у власному мовлення; проаналізувати систему вивчення прикметника в підручниках для 1–4-х класів в аспекті досліджуваної проблеми; вивчити стан розвитку в школярів умінь вживати прикметники у власній мовленнєвій діяльності; проаналізувати типові помилки в учнівських роботах і

з'ясувати причини їх появи; розробити і апробувати експериментальну методику, яка реалізовувала б систему вивчення прикметника і сприяла збагаченню словникового запасу у молодших школярів. Методологічною основою дослідження є положення про взаємозв'язок мовних рівнів, розгляд мовних одиниць у єдності їх значення, форми та функції. Для розв'язання поставлених завдань було використано такі методи дослідження: теоретичні:

вивчення та аналіз лінгвістичної, психолінгвістичної, дидактичної і методичної літератури з досліджуваної теми; емпіричні: аналіз навчального процесу, індивідуальні бесіди з учителями й учнями; вивчення та узагальнення досвіду вчителів; спостереження за процесом мовленнєвого розвитку школярів; аналіз усних і письмових висловлювань учнів; педагогічний експеримент (формуючий, контрольний); обробка результатів педагогічного

експерименту (якісний і кількісний аналіз експериментальних даних). Дослідження проводилось у три етапи. На першому етапі (2006 рік) вибрано тему й обґрунтовано її актуальність; визначено вихідні положення, які є теоретичною основою методики формування в школярів 1-4-х класів поняття про прикметник. Другий етап (2007 рік) присвячено вивченню лінгвістичної, психологічної і навчально-методичної літератури з проблеми дослідження;

проведенню констатуючих зрізів, аналізу їх результатів і пошуку методичних шляхів розв’язання поставлених завдань; розробці програми експерименталь-ного навчання. На третьому етапі (2008 рік) здійснено експериментальне навчання та перевірку ефективності запропонованого комплексу вправ для формування в учнів 1-4-х класів поняття прикметника. Наукова новизна дослідження визначається теоретичною та експериментальною