Nafta — страница 2

  • Просмотров 1092
  • Скачиваний 40
  • Размер файла 15
    Кб

pasekmes, atsirasianиias dлl Meksikos ir JAV prekybos liberalizavimo. d) Kartu ilgu laikotarpiu Kanada tikлjosi ir ekonominлs naudos iр NAFTA’os (Meksikos rinka ir pan.). Kalbant apie NAFTA reikрmж pasaulio prekybai, galima skirti dvi nuomones: A) Vieni tyrinлtojai pasisako prieр regioninius prekybinius susitarimus ir laiko NAFTA neigiamu reiрkiniu. Anot jш, CUSTA ir NAFTA бrodo, jog yra “smarkiai” judama link tripoliario (trijш prekybiniш blokш) pasaulio. (Рiш blokш centrai: JAV, ES ir Japonija.) Рie blokai varюysis tarpusavyje, ko pasekoje didлs prekybiniш konfliktш tikimybл. Рios nuomonлs atstovai taip pat pabrлюia, kad regioniniш susitarimш daugлjimo rezultate susidarys fragmentuotas (prekybiniu poюiыriu) pasaulis, kuriame maюesnлs

besivystanиios рalys, prisijungusios prie vieno iр рiш susitarimш, neteks “рansш” prekyboje su kitais didesniais regionais ir tai pristabdys jш ekonominб vystymasi. Taip pat teigiama, jog regionalizmas nesuderinamas su daugiaрalлs prekybos sistemos principais, nustatytais 1947m.. B) Kiti mokslininkai palaiko regioninius prekybinius susitarimus ir laikos juos pozityviais reiрkiniais. Todлl, anot jш, NAFTA’os reikрmл pasaulio ekonomikai pozityvi. Рios nuomonлs рalininkш argumentai: i) Regioniniai susitarimai skatina dinamiрkiausiа ir greiиiausiai auganиiа pasaulio prekybos dalб. Рis argumentas grindюiamas бspыdingais prekybos tarp “рaliш kaimyniш” augimo mаstais pasaulyje. ii) Regionalizmas yra nauja “atvirumo” (“openess”)

prekyboje forma. iii) Рie regioniniai susitarimai, sudaromi laisva valia, bendrai paлmus prekybai padeda, nes рiш susitarimш pasekoje, iр tiesш, barjerai prekybai juk maюinami.