Spros i Predlozenie

  • Просмотров 2047
  • Скачиваний 38
  • Размер файла 55
    Кб

SATURS IEVADS 4 PIEPRASĪJUMS 5 PIEDĀVĀJUMS 8 PIEPRASĪJUMA UN PIEDĀVĀJUMA ELASTĪBA 10 NOBEIGUMS 13 IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS 14 IEVADS Ekonomikā ar pieprasījumu saprot cilvēku vēlēšanos un gatavību iegūt savā lietošanā noteiktu preci vai pakalpojumu. Cilvēku vēlmes pārvēršas pieprasījumā tikai tad, kad viņiem ir nauda, ar ko samaksāt par vēlamo preci. Savukārt, ar piedāvājumu nesaprot tās preces, kas tiek uzkrātas kaut kur firmu noliktavās, bet gan pārdevēju un ražotāju rīcību tirgū, mainoties cenām. Pieprasījums un piedāvājums ir tirgus svarīgas sastāvdaļas, kuru svārstības regulē tirgu un nosaka ražotājam ko ražot, kā ražot, cik ražot, kam ražot. Pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbībā funkcionē

svarīgs elements kā cena. No tās svārstībām ir atkarīga pieprasījuma un piedāvājuma elastība. Studiju darbā apskatīti gadījumi kādos pieprasījums un piedāvājums ir elastīgs, neelastīgs vai vienāds mainoties preces cenai. Pieprasījums raksturo sakarību starp cenām un preču daudzumu, kuru varētu nopirkt, pastāvot noteiktām cenām. Tiklīdz mainās precei cena, mainās arī pārdotās preces apjoms. Ja cenu pazemina- tiek vairāk pārdots. Tādēļ pārdevēji rīko preču izpārdošanas, lai atbrīvotos no liekajiem preču krājumiem. Pastāv virkne faktoru, kas tirgū var mainīt preces pieprasījumu, piemēram, izmaiņas pircēju ienākumos, aizvietotājpreces cena, preču kvalitāte, reklāmas ietekme, jaunu preču parādīšanās tirgū.

Piedāvājuma būtība ir tāda, ka pārdevēji palielinās preču piedāvājumu, ja tirgus cena kļūs augstāka, un samazinās piedāvājumu, ja tirgus cena kļūs zemāka. Tātad, jo augstāka ir preces cena, jo lielāka ir ražotāju ieinteresētība šo preci ražot un piedāvāt patērētājiem. Ja cenas savukārt samazinās, tad ražotājam zūd stimuls šīs preces ražot un pārdot. Pastāv zināma sakarība – pieaugot vienam lielumam, pieaug arī otrs (cena – piedāvājums), kura tiek saukta par piedāvājuma likumu. Arī piedāvājumam pastāv virkne faktoru, kas maina to, piemēram, jaunu tehnoloģiju ieviešana, ražošanas izmaksu līmenis, nodokļi, muitas noteikumi u.c.. Savā studiju darbā izmantoju arī grafiskos attēlus pieprasījuma un piedāvājuma

izmaiņām pie dažādām cenām, nosakot piedāvājuma vai pieprasījuma elastību. PIEPRASĪJUMS Pieprasījums ir noteikta veida preču vai pakalpojumu daudzums, kuru patērētāji vēlas un ir spējīgi nopirkt par noteiktu cenu, noteiktā laika posmā. Pieprasījums ir sakarība starp preces vai pakalpojuma cenu un tās iespējamo pārdošanas apjomu, tas ir cenas funkcija QD n = f (Pn), kur QD n - n-tā veida preču pieprasījums, Pn – n-tā veida preces cena. Sakarību starp preces cenu un pārdošanas daudzumu var attēlot tabulas vai grafika veidā. 1.tabulā uzrādīti dati par ēdināšanas uzņēmuma pieprasījums, iepērkot gailenes. 1.tabula Visbiežāk pieprasījumu attēlo grafika veidā, kur uz horizontālās ass pieraksta pieprasījuma apjomu un uz vertikālās

ass – cenu. Cenas faktors izmaina pircēja vietu uz pieprasījuma līknes. Tas nozīmē pieprasījuma apjoma izmaiņas. Kustība pa pieprasījuma līkni izsaka apgriezti proporcionālas attiecības starp cenu un pieprasījuma apjomu. Jo zemāka cena, jo lielāks pieprasījuma apjoms un otrādi. Tādā gadījumā pieprasījuma līknes virzība ir uz leju. 1.zīmējums 1.zīmējumā grafiski attēlots uzņēmuma pieprasījums pēc gailenēm un attiecīgi arī iepirkšanas cena. Līkne ir lejupslīdoša un tas nozīmē, ka pazeminoties cenai, pieaug pieprasījums. Tātad, sēnes ir kļuvušas tik lētas, ka uzņēmumam ir izdevīgi iepirkt lielākos daudzumos, nekā tas bija sākumā, kad sēnes maksāja 0,80 Ls. Pieprasījuma būtība: pazeminoties kādas preces cenai, šīs