Spros i Predlozenie — страница 4

  • Просмотров 2057
  • Скачиваний 38
  • Размер файла 55
    Кб

atkarīgs no daudziem ietekmējošiem lielumiem un daļa no tiem patstāvīgajā studiju darbā ir uzskaitīti. Pieprasījumam ir normāla reakcija, ja preces cenai pieaugot, pieprasījums pēc šīs preces samazinās. Savukārt piedāvājuma reakciju uzskata par normālu, ja preces cenai paaugstinoties (pazeminoties), piedāvājuma apjoms arī paaugstinās (pazeminās). Sakarība starp preces cenu un pieprasījumu vai piedāvājumu grafiski attēlota studiju darba 1. un 3. zīmējumos. Piemēram, palielinoties mājsaimniecības ienākumiem, preces pieprasījumam ir vērojami šādi pārmaiņu varianti: normālai (augstvērtīgai) precei pieaug, bet mazvērtīgai precei samazinās. Galvenie lielumi, kas ietekmē pieprasījumu ir šādi: Pieprasītās preces cena, citas preces

cena, patērētāju ienākumi. Elastība ir viena mainīgā lieluma reakcijas mērs uz cita mainīgā lieluma izmaiņām. Elastības lielumu raksturo koeficients. Ja tā absolūtā nozīme ir lielāka par vienu, tad pieprasījums (piedāvājums) ir elastīgs, ja mazāka par vienu, tad tas ir neelastīgs. Pieprasījums ilgā laikā parasti ir elastīgāks nekā īsā laikā, jo patērētājs dārgāk kļuvušo preci aizstāj ar lētāku preci. Elastību veidi un elastību ietekmējošie faktori apskatīti studiju darba 11.lpp. Ja pieprasījums ir elastīgs, tad, lai palielinātu kopējos ienākumus, cena ir jāpazemina, bet, ja pieprasījums ir neelastīgs, cenu pazeminot, kopējie ienākumi samazināsies. Tātad, lai pareizi veidotu cenu politiku, uzņēmējam ir jāzina, vai

pieprasījums ir elastīgs vai neelastīgs. IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS Gods U. Mikroekonomika I. Biznesa augstskola Turība, Rīga 2000.-135 lpp.; Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga 1996. – 129 lpp.; Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. Kamene, Rīga 2000.- 132 lpp.; Oļevskis G. Mikroekonomika. Latvijas tautsaimniecības vadītāju un speciālistu institūts, Rīga 1997.- 115 lpp.; Škapars R. Mikroekonomika. Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Rīga 1995.-249 lpp.